Chuyển đến nội dung chính

Các khóa giao tiếp tại Mina

15-20 buổi

1. Khóa giao tiếp cơ bản Khóa học dành cho các bạn đạt trình độ N5, N4 (học hết 25-50 bài Mina no Nihongo) hoặc tương đương. Lớp học sẽ do giảng viên người Nhật trực tiếp giảng dạy. Tài liệu sử dụng trong khóa học được…