Chuyển đến nội dung chính

Các khóa giao tiếp tại Mina

15 buổi

1. Khóa giao tiếp cơ bản Khóa học dành cho các bạn đạt trình độ N5, N4 (học hết 25-50 bài Mina no Nihongo) hoặc tương đương. Lớp học sẽ do giảng viên người Nhật trực tiếp giảng dạy. Tài liệu sử dụng trong khóa học được…